เชิญชวนนักเรียน นิสิตและนักศึกษาประกวดเรียงความและวิดิทัศน์ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด – 19


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตและนักศึกษาประกวดเรียงความและวิดิทัศน์ เพื่อฉลองวันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)


รัฐสภาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (UN) และสหภาพรัฐสภา (IPU) คณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Parliamentarian โดยคณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์ เพื่อฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)” จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด – 19” เพื่อส่งเสริม ความเป็นประชาธิปไตย สามารถส่งประกวดเรียงความฯ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันบรรเทาปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยโดยการเขียนเรียงความ
3) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้งานเขียนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสำนึกประชาธิปไตยของเยาวชน

2. ประเภทผลงานที่จัดประกวด

2.1 ประเภทนักเรียน
2.2 ประเภทระดับนิสิต นักศึกษา
ทั้งสองประเภท เป็นการประกวดผลงานเดี่ยว

3. ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1) เป็นเรียงความเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และมีเนื้อหาความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันบรรเทาปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2) ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทยโดยพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง (ไม่เว้นบรรทัด) ลงในกระดาษ เอ 4 สำหรับประเภทนักเรียนความยาว ไม่น้อยกว่า 2 หน้า แต่ไม่เกิน 3 หน้า และประเภทนิสิต นักศึกษา ความยาวไม่น้อยกว่า 3 หน้า แต่ไม่เกิน 4 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ หรือ 16 พอยต์และตั้งค่าช่องว่างระหว่างบรรทัดที่ 1.15

4. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวด

4.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทนักเรียน
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐและเอกชน อายุไม่เกิน 18 ปี และในการส่งผลงานจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถยืนยันสถานะ การเป็นนักเรียนได้ จำนวน 1 ฉบับ

4.2 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทนิสิต นักศึกษา
เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อายุไม่เกิน 25 ปี การส่งผลงานจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถยืนยันสถานะภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาได้ จำนวน 1 ฉบับ

4.3 ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน
2) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ
3) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่าง หรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะอนุกรรมการฯ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ในรางวัล

4.4 เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
2) คณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
3) คณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
4) การพิจารณาและการตัดสินของคณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใด ๆ ได้
5) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
1) มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันบรรเทาปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดจนบทเรียน หรือมุมมองของผู้เขียน ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2) มีการวิเคราะห์และการให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4) มีชื่อเรื่อง และองค์ประกอบของเรียงความมีความครบถ้วน (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป)
5) การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน

5.2 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น 2 รอบ
1) รอบคัดเลือก
2) รอบชิงชนะเลิศ

6. รางวัล

6.1 ประเภทนักเรียน จำนวน 3 รางวัล
1) รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท
2) รางวัลระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท
3) รางวัลระดับดี ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 2,000.- บาท
4) รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร

6.2 ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 3 รางวัล
1) รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท
2) รางวัลระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท
3) รางวัลระดับดี ได้รับโล่รางวัล ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร และเงินทุนการศึกษา จำนวน 2,000.- บาท
4) รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ในนามประธานสภาผู้แทนราษฎร

อนึ่ง ผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภาผู้แทนราษฎรในพิธีมอบรางวัล ส่วนผู้ที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า “มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย” จากประธานสภาผู้แทนราษฎร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

7. สิทธิและพันธกรณีระหว่างผู้เขียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานเรียงความที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยที่สำนักงานฯ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใด ๆ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิดังนี้
1) การจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ และการจัดทำ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
2) การแปล หรืออนุญาตให้มีการแปล เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือทั้งหมดเป็นภาษาอื่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยให้ถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับแปล ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการทำขึ้นในครั้งนั้นๆ
3) การดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์การ์ตูน บทเพลง บทละคร ละครวิทยุ หรือสื่อศิลปะใดๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
4) เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยังมีลิขสิทธิ์ในผลงานของตน

8. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

1) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง (ไม่เว้นบรรทัด) ลงในกระดาษเอ 4
2) เขียนชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด
3) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้

3.1) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “การประกวดเรียงความ”
3.2) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล : essay@parliament.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 242 5900 ต่อ 5241 – 2542

9. ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 (ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

  • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
  • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
  • จัดพิธีมอบรางวัลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
    อนึ่ง สำหรับการประกวดครั้งนี้ เป็นการประกวดเรียงความเท่านั้น

CREDITS:
PHOTOS: COURTESY OF สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
GRAPHIC DESIGNER : Perayut Limpanastitphon


สามารถติดตามคอนเทนต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ ที่นี่

Advertisements

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ALL THAT GLITTERS

Post Views: 26 ให้ผิวสวยเปล่งประกายแบบทบเท่าทวีคูณไปกับเมคอัพแวววาวหลากหลายเนื้อสัมผัส ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อชิมเมอร์ กลิตเตอร์ และพิกเมนต์ พร้อมเทคนิ…

ONE FOR THE ROAD – วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก บาส พูนพิริยะ

โปสเตอร์ชุดแรกจาก ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย ก่อนบายเธอ ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก บาส พูนพิริยะ ภายใต้การอำนวยการสร้างโดย หว่องกาไว

Carl F. Bucherer introduces the Manero Peripheral BigDate_thumbnail

Five Luxury Watch Trends 2022

Post Views: 46 เข้าสู่ฤดูกาลใหม่กับเทรนด์ใหม่ของนาฬิกาที่น่าติดตามในปีค.ศ. 2022 นี้ และนี่คือ 5 เทรนด์นาฬิกาที่เราไม่อยากให้คุณพลาดมีไว้ครอบครองบ…

Carl F. Bucherer introduces the Manero Peripheral BigDate_thumbnail

Carl F. Bucherer Manero Peripheral BigDate

Post Views: 36 ตีความและสาธิตความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรเตอร์แบบรอบนอกหรือ peripheral rotor ของแบรนด์อีกครั้ง ด้วยนาฬิการุ่นล่าสุด Manero Periph…

Your Tarot Weekly

Post Views: 46 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่​ 16 มกราคม​-วันเสาร์ที่​ 22 มกราคม พ.ศ.2565 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ อุปนิสัย​ : ดวงชะตามักมี…